Exodus 20:1-17 https://www.youtube.com/watch?v=vj8ivifrVVo